درمانگاه صدرا جابجا شد

درمانگاه شبانه روزی صدرا

به ۵۰ متر بالاتر 

به سمت خیابان شریعتی و فروشگاه کفش ملی

روبروی فروشگاه لوازم خانگی هرمزی

انتقال یافت

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده

نوشته های اخیر

درد